May 29, 2024
Switch View

कार्यक्रम : 87_ ८७ MOCTCA नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को मूल आयोजक समिति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिका निर्णयहरुको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिताका लागि आवश्यक समन्वय, सहजीकरण र अनुगमन गर्न मन्त्रालयमा फोकल प्वाइन्ट तोक्ने ।

मिति : 2020-03-03

जिम्मेवार निकाय: MOCTCA

जानकारी :

तोकी काम वढाइएको ।