April 24, 2024
Switch View

कार्यक्रम : 63_ ६३ EC_NAC उडान रद्द र ढिलाइको जानकारी विमानस्थलमा यात्रु पुग्नुपर्ने समयको कम्तिमा २ घण्टा अगाडि यात्रुलाई सूचना दिने । (SMS, Email Or Telephone) १ महिना EC-NAC

मिति : 2020-03-04

जिम्मेवार निकाय: NAC_OFFICE

जानकारी :

Mobile App Launch- Jan 2020

  • Mobile App Launch- Jan 2020 मा भएको Booking/Ticketing
  • Flight Information
  • Flight Status Information by March end.