May 30, 2024
Switch View

कार्यक्रम : 46_ ४६ GM-TIA, DG Immigration अध्यागमन विभागसंगको समन्वयमा बायोमेट्रिक यात्रुजाँच प्रविधि र अनलाइन भिषा र इ-पेमेन्टको प्रबन्ध मिलाउने । ३ महिना GM-TIA, DG Immigration

मिति : 2020-03-05

जिम्मेवार निकाय: TIA-CAAN OFFICE

जानकारी :

विमानस्थलमा वायाेमेटिक यात्रु जाच पविधि जडान भइ सञ्चालनमा ल्याइएकाे । मिति २०७६।१०।२६ देखि अनलाइृन भिषा र इपेमेन्टकाे व्यवस्था समेत कार्यान्वयनमा अाएकाे ।