December 7, 2023
Switch View

कार्यक्रम : 40_ ४० GM-TIA स्मार्ट पार्किङ र इ पेमेण्ट - सवारीसाधन पार्किङ व्यवस्थापन पारदर्शी र डिजीटलाइज गर्नका लागि अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने । ६ महिना GM-TIA

मिति : 2020-03-05

जिम्मेवार निकाय: TIA-CAAN OFFICE

जानकारी :

कार्यदलले मिति २०७६।०९।१७ मा महापवन्धक समक्ष पतिवेदन पस्तुत गरेकाे ।