February 23, 2024
Switch View

कार्यक्रम : 1_ १. MOCTCA.अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा हाम्रो आवश्यकता समेत मध्यनजर गरी नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा नियामक र सेवाप्रदायक निकायको अलग अलग व्यवस्था हुनेगरी नयाँ कानूनहरु तर्जुमाका लागि विधेयकको मस्यौदा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने ।

मिति : 2019-12-05

जिम्मेवार निकाय: MOCTCA

जानकारी :

विधेयकको मस्यौदा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा पेश हुने क्रममा रहेको