April 24, 2024
Switch View

कार्यक्रम : 2_ २ MOCTCA -Montreal Convention अनुरुप आन्तरिक हवाई सेवामा नेपाली यात्रुलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपको बीमा सम्बन्धी व्यवस्था गर्नेगरी कानूनको मस्यौदा तयार गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने ।

मिति : 2019-12-05

जिम्मेवार निकाय: MOCTCA

जानकारी :

नागरिक उड्डयन ऐनको मस्यौदा मा समाबेश गरिएको