June 21, 2024
Switch View

कार्यक्रम : 3_ ३. MOCTCA नेपालमा नागरिक उड्डयनको विश्वसनीयता बृद्धि गर्न Cape-Town-Convention सम्मिलन गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने ।

मिति : 2019-12-05

जिम्मेवार निकाय: MOCTCA

जानकारी :

ऐन तर्जुमाको लागि नेपाल कानुन आयोगमा लेखि पठाईएको |