June 19, 2024
Switch View

कार्यक्रम : 4_ ४ नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई युरोपियन युनियनको Air Safety List बाट हटाउन आवश्यक पूर्व शर्तहरु पूरा गर्ने ।

मिति : 2019-12-05

जिम्मेवार निकाय: MOCTCA

जानकारी :

AIR SAFTEY AUDIT को लागिEU Safety कमिटि  बोलाईएको 

 

AIR SAFTEY LIST बाट हट्ने प्रकृया मा रहेको