May 21, 2024
Switch View

कार्यक्रम : 8_ ८ MOCTCA संघीयताको अवधारणा अनुरुप नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने ।

मिति : 2019-12-05

जिम्मेवार निकाय: MOCTCA

जानकारी :

ऐनको मस्यौदा तयार गरि नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बाट  सैदान्तिक  स्वीकृति  प्राप्त भईसकेको  |

 

विधेयक को मस्यौदा तयार भए परिमार्जनको क्रममा |