April 24, 2024
Switch View

कार्यक्रम : 12_ १२. MOCTCA परिवर्तित अवस्था अनुसार होटल रेष्टुरेन्ट लगायत पर्यटकीय सेवाको गुणस्तरीयता बृद्धि गर्नेगरी होटल मापदण्ड जारी गर्ने ।

मिति : 2019-12-05

जिम्मेवार निकाय: MOCTCA

जानकारी :

नेपाल सरकार  (मा. मन्त्रि स्तर ) बाट स्वीकृत भईसकेको |

 

सुचना सम्पादन लाई कानुन मन्त्रालय मा पुगेको  |