June 20, 2024
Switch View

कार्यक्रम : 14_ १४ MOCTCA परिवर्तित सन्दर्भ र वर्तमान आवश्यकता अनुसार लुम्बिनी, पशुपति र जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने ।

मिति : 2019-12-05

जिम्मेवार निकाय: MOCTCA

जानकारी :

ऐनको मस्यौदा तयार गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा पेश भईसकेको |