April 24, 2024
Switch View

कार्यक्रम : 15_ १५ . DoA तिलौराकोटलाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न Nominee Doissure को तयारी कार्य पूरा गर्ने । साथै, रामजानकी मन्दिर, रामग्रामलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत गर्ने प्रकृया अघि बढाउने । ६ महिना DoA

मिति : 2019-12-05

जिम्मेवार निकाय: DOA OFFICE

जानकारी :

एकजना focal person तोकी पठाउन पत्राचार गरिएकोएक चरणको वैठक वसी सो सम्बन्धमा छलफल गरिएको, आवश्यक कागजात संकलन शुरु गरिएको ,पुरातत्व विभागमा एक Working Unite  बनाईएको