May 30, 2024
Switch View

कार्यक्रम : 91_ ९१ CEO-NTB --नेपालको एक प्रमुख पर्यटकीय स्रोत बजार चीनमा CTrip र Wechat मार्फत नेपालको प्रबर्द्धन गर्ने । निरन्तर CEO-NTB NPC-VNY

मिति : 2020-02-13

जिम्मेवार निकाय: NTB_OFFICE

जानकारी :

CTrip सँग सम्झौता भइ प्रबर्द्धनात्मक कार्यहरु सुरु गरिएको