June 20, 2024
Switch View

कार्यक्रम : 33_ ३३ GM_TIA विमानस्थलको प्रस्थानतर्फको अन्तिम बिन्दुमा डिजिटल प्रविधि समेतबाट पृष्ठपोषण लिने व्यवस्था गरी निरन्तर विश्लेषण तथा आवश्यक सुधार गर्ने । ३ महिना GM-TIA

मिति : 2020-03-19

जिम्मेवार निकाय: TIA-CAAN OFFICE

जानकारी :

Digital complain box is installed.