April 22, 2024
Switch View

कार्यक्रम : 41_ ४१ GM-TIA DG-CAAN- विमानस्थलमा रहेका भद्दा विज्ञापन तत्काल हटाउने र विज्ञापनको वैज्ञानिक मापदण्ड बनाई लागू गर्ने । २ महिना GM-TIA DG-CAAN

मिति : 2020-08-14

जिम्मेवार निकाय: TIA-CAAN OFFICE

जानकारी :

निरन्तर कार्य भैरहेको ।