July 25, 2024
Switch View

कार्यक्रम : 40_ ४० GM-TIA स्मार्ट पार्किङ र इ पेमेण्ट - सवारीसाधन पार्किङ व्यवस्थापन पारदर्शी र डिजीटलाइज गर्नका लागि अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने । ६ महिना GM-TIA

मिति : 2020-08-14

जिम्मेवार निकाय: TIA-CAAN OFFICE

जानकारी :

International आगमन तर्फ स्मार्ट पार्किग तयार भएको । (IMS Airport Services P.Ltd. मार्फत)।

आन्तरिकमा बाकि।