April 24, 2024
Switch View

कार्यक्रम : 37_ ३७ GM-TIA यस विमानस्थललाई बुटिक अवधारणा अनुरुप रुपान्तरण गर्न तोकिएका कार्यहरु समयमै सम्पन्न गर्ने । निरन्तर GM-TIA

मिति : 2020-08-14

जिम्मेवार निकाय: TIA-CAAN OFFICE

जानकारी :

वुद्धकाे मुर्ति राख्ने कार्य सम्पन्न भएकाे ।  Physical progress 100 %, Financial progress : 100 %

आन्तरिक टर्मिनल भवनको rennovation work : Physical progress 80 %, Financial progress : 40 %

Canopy structure construction work :  Physical progress 45 %, Financial progress : 10 %

International  टर्मिनल भवनको rennovation work : Physical progress 65 %, Financial progress : 25 %

( luck down को कारण समयमा कार्य सम्पन्न हुन नसकेको)