February 23, 2024
Switch View

कार्यक्रम : 54_ ५४ DG- CAAN यस विमानस्थलमा कार्यरत कर्मचारीलाई सकारात्मक सोंच सहितको पुनर्ताजगी तालिम दिने । निरन्तर DG- CAAN

मिति : 2020-08-18

जिम्मेवार निकाय: CAAN- HEAD OFFICE

जानकारी :

यस सम्बन्धमा 1467 जना विमानस्थलमा कार्यरत विभिन्न निकायका कर्मचारीहरुलाई सकारात्मक सोच सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको ।