April 24, 2024
Switch View

कार्यक्रम : 92_ ९२ NMA---नेपाल पर्वतीय प्रतिष्ठानबाट Masters of Adventure Tourism Studies अध्यापन शुरु गर्ने । ६ महिना ने.प.प्र.प्र.

मिति : 2020-11-08

जिम्मेवार निकाय: NMA

जानकारी :

अपडेट : MATS मा प्रथम व्याच शतप्रतिशत भर्ना भई हाल अध्यापन निरन्तर रहेको ।