June 19, 2024
Switch View

कार्यक्रम : 44_ ४४ GM-TIA- विमानस्थलको आगमनबाट पार्किङसम्म स्वचालित स्क्यालेटर निर्माण तथा सञ्चालन गरी यात्रुहरुलाई ट्रली सेवा तथा अन्य आवतजावत सहज बनाउने । ३ महिना GM-TIA

मिति : 2020-11-18

जिम्मेवार निकाय: TIA-CAAN OFFICE

जानकारी :

IMS Airport Service P.Ltd. बाट निर्माण कार्य सम्पन्न भै मिति २०७७।०५।३० मा ुदघाटन भई हाल चालु रहेको ।