June 19, 2024
Switch View

कार्यक्रम : 31_ ३१ GM-TIA आन्तरिक उडान तर्फ सम्माननीय (Big Six) लाईमात्र सवारी साधन सहित विमान नजिक जान पाउने व्यवस्था गर्ने । साथै, VIP Movement सम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन गरी लागू गर्ने । १५ दिन २ महिना GM-TIA CAAN MoCTCA

मिति : 2019-09-12

जिम्मेवार निकाय: TIA-CAAN OFFICE

जानकारी :

TIAVIPP