व्यावसायिक र सृजनशील प्रशासन,विकास, समृद्धि र सुशासन

प्रकाशनहरु

क्र.सं. शिर्षक डाउनलोड गर्नुहोस्
1. A Journal of Intangible Culture Year 7, Vol 7 Year 20280 BY MOCTCA, Nepal Download
2. आर्थिक वर्ष २०७८/79 मा सम्पादन गरिएको प्रमुख कार्यहरूको सँगालोको रूपमा तयार पारिएको वार्षिक प्रगति पुस्तिका, २०७९ Download
3. Nepal Tourism Statistics:2021 Download
4. NEPAL TOURISM STATISTICS 2020 Download
5. Hotel Standard 2077 Download
6. Nepal Homestay Contact Directory- BY Taragoon Download
7. MOUNTAINEERING IN NEPAL :FACTS AND FIGURES Download
8. वार्षिक प्रगति पुस्तिका २०७६-७७ Download
9. Nepal Tourism Facts 2019 Download
10. Nepal Tourism statistics 2019 * Download
11. Nepal Tourism statistics 2018 * Download
12. राष्ट्रिय पर्यटन रणनीतिक योजना २०१६-२०२५ Final Draft Download
13. कार्तिक (Proactive Disclosure)-२०७४ Download
14. NEPAL TOURISM STATISTICS 2017 Download
15. नयाँ-विमानस्थल-निर्माण-सम्बन्धी-मापदण्ड-२०७३ Download
16. NEPAL TOURISM STATISTICS 2016 Download
17. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम आर्थिक वर्ष ०७३।७४ को वार्षिक कार्य सम्पादन प्रतिवेदन- २०७४, श्रावण Download
18. NEPAL TOURISM STATISTICS 2012 Download
19. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम आर्थिक वर्ष ०७३।७४ को त्रैमासिक कार्य सम्पादनको स्वतः सार्वजनिकीकरण - २०७३, माघ Download
20. Tourism Employment Survey Download
21. Mountaineering in Nepal Facts and Figures 2014 Download
22. पर्यटन उद्योग सेवा प्रवाह निर्देशिका, २०७० Download
23. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम सार्वजनिक विवरण Download
24. आ.व. ०७१/७२ को बजेटको नीति तथा कार्यक्रमको प्रगति Download
25. आ.व. ०७१/७२ को मन्त्रालयको कार्य सम्पादन सूचकको प्रगति Download
26. आ.व. ०७१/७२ को नीति तथा कार्यक्रमको प्रगति Download
27. Tourism Facts 2014 Download
28. Nepal Tourism Statistics 2014 Download
29. मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायहरुलाई प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन पठाउने सम्वन्धमा सूचना Download
30. पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार सम्बन्धी सूचना (गोरखापत्रमा प्रकाशित मिति २०७२ मंसिर १०) Download
31. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम सार्वजनिक विवरण २०७२ पौष Download
32. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम सार्वजनिक विवरण २०७३ बैशाख Download
33. जिल्लाहरुमा कार्यान्वयन गरिने वार्षिक विकास कार्यक्रमहरू (आर्थिक वर्ष २०७३।७४) Download
34. NEPAL TOURISM STATISTICS 2015 Download
35. Tourism Vision 2020 Download
36. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम आर्थिक वर्ष ०७२।७३ को कार्यसम्पादन सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७३, श्रावण Download

20th Jun 24 00:02:00

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
6344275